O projektu

Název projektu: Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok

Registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_022/0001175

Úpravna vody Bílý Potok je jedním ze dvou hlavních zdrojů pitné vody ve Frýdlantském výběžku. Předmětem projektu je rekonstrukce celé technologické linky ÚV a stavební rekonstrukce dotčených objektů. Navržena je celková obnova zařízení ÚV po stránce stavební, strojní, silnoproudé a slaboproudé. Součástí rekonstrukce jsou i úpravy na odběrných objektech Smědá a Hájený Potok a řešení příslušných vodojemů. Navržena je nezbytná dostavba objektů sloužících pro provoz. Cílem projektu je zásobování obyvatel kvalitní pitnou vodou splňující jakostní ukazatele, které jsou požadovány Směrnicí 98/83/ES o jakosti vody určené pro lidskou spotřebu a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu.  Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Celkové výdaje na projekt: 214 503 206 Kč bez DPH
Celkové způsobilé výdaje: 198 346 274 Kč bez DPH
Výše dotace: 126 445 749,67 Kč bez DPH
Datum zahájení realizace projektu: 30.6. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31.3. 2020

Stavba je realizována na základě platných stavebních povolení:

stavební povolení – vodohospodářská část
stavební povolení – vodohospodářská část – prodloužení platnosti
povolení ke zkušebnímu provozu – vodohospodářská část
stavební povolení – stavební část
povolení k předčasnému užívání – stavební část
kolaudační souhlas – stavební část
kolaudační souhlas – vodohospodářská část

Popups Powered By : XYZScripts.com